זכאות לתשלום גמלאות

נפגע שתביעתו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה זכאי לקבלת גמלאות בכסף, היינו, דמי פגיעה וגמלאות בעין, היינו, טיפול רפואי לרבות החלמה ושיקום. 

דמי הפגיעה משולמים לנפגע בגין הפסדי שכרו כתוצאה מפגיעתו בעבודה ועד מקסימום 91 ימים החל מיום פגיעתו.

נפגע שכיר
נפגע שהינו שכיר יקבל את דמי הפגיעה המגיעים לו במלואם והמוסד לביטוח לאומי יפנה אל מעסיקו של הנפגע לגביית התשלום ששילם לנפגע עבור 12 הימים הראשונים.

דמי הפגיעה המשולמים לשכיר הינם בשיעור 75% מהכנסתו החייבת בדמי הביטוח בשלושה החודשים שקדמו להפסקת העבודה כתוצאה מהתאונה, חלקי 90, ועד למכסה המרבית של דמי הפגיעה על פי החוק. מדמי הפגיעה מנכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.    

נפגע עצמאי
נפגע עצמאי לא יקבל דמי פגיעה בגין 12 הימים הראשונים. 

במקרים מסוימים ובאישור המוסד לביטוח לאומי, ישלם המעסיק לעובדיו דמי פגיעה במקום המוסד לביטוח לאומי ובלבד שלא יפחתו מדמי הפגיעה המגיעים לו על פי חוק.  

הבסיס לחישוב דמי הפגיעה המשולמים לעצמאי הוא הכנסתו בשנת המס השוטפת, ממנה נגזרים דמי הביטוח בגין שלושת החודשים שקדמו לחודש בו הפסיק הנפגע לעבוד. 

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאר פרטים