מחלת מקצוע

מחלה שנגרמה לנפגע כתוצאה ישירה מסביבת ותנאי העבודה בהם הוא עובד.

ההכרה של המוסד לביטוח לאומי במחלת הנפגע כמחלת מקצוע מזכה אותו בהטבות כלכליות ומעניקה לו זכויות שונות.

ישנה רשימה סגורה של מחלות שנחשבות "מחלות מקצוע" ורק מבוטח הלוקה באחת מהן ואשר התקיימו לגביו הנסיבות העובדתיות, (מקום ואופי עבודתו עונים על הקריטריונים הקבועים בתקנות), יוכר כנפגע עבודה.

רשימת מחלות המקצוע מפורטת בתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה) תשי"ד-1954 .

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאר פרטים